ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਰੁਰਲ ਲਾਈਵਲੀ ਹੁੱਡ ਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਐਸਆਰਐਲਐਮ) ਅਧੀਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਬਿਨੇਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਰੁਰਲ ਲਾਈਵਲੀ ਹੁੱਡ ਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਐਸਆਰਐਲਐਮ) ਅਧੀਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਬਿਨੇਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ Start Date End Date ਮਿਸਲ
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਰੁਰਲ ਲਾਈਵਲੀ ਹੁੱਡ ਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਐਸਆਰਐਲਐਮ) ਅਧੀਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਬਿਨੇਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਰੁਰਲ ਲਾਈਵਲੀ ਹੁੱਡ ਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਐਸਆਰਐਲਐਮ) ਅਧੀਨ ਨਿਰੋਲ ਠੇਕੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੀਆਂ 2 ਅਸਾਮੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਲੇਖਾਕਾਰ 12 ਅਸਾਮੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਪਾਸੋ 27/09/2019 ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਿਨੇਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

20/09/2019 27/09/2019 ਦੇਖੋ (87 KB) ਜਾਣਕਾਰੀ (266 KB) ਫਾਰਮ (257 KB)