CIVIL SURGEON

 

Civil Surgeon, Hoshiarpur.

252170

252701

250702

DMC, HSP

 

243702

222427

Asstt. Civil Surgeon, HSP

252170

252701

243702

222427

Dy. Medical Commissioner

 

251701

 

Distt.Health Officer

 

252170

 

 

 

SMO, Civil Hospital, Hoshiarpur

 

251888

 

 

 

SMO, Civil Hospital, Hoshiarpur

 

251701

 

Medicine Specialist, Civil Hospital, HSP

 

250700

253413

Emergency

 

250700

 

E.S.I., Hoshiarpur

 

248708

251508

Dr. O.P.Chowdhary

 

222220

223434

Dr. Tek Raj Bhatia

 

250700

228383

Dr. Rajnish Sood

 

 

223456

Dr. Jagmohan Dardi

 

 

223633

Dr. Inderjit

 

 

223224

Dr. Gojra, ENT

 

253153

 

Dr. Taneja

 

221045

223045

Dr. Kharbanda

 

 

270788

Dr. Avinash Sood

 

250700

244444

Dr. S.N.Tiwari

 

 

245555

Dr. S.K. Narad

 

 

223100

Dr. Ohri

 

250788

225588

Dr. Ahuja

 

 

236232

Dr. Rashpaul

 

251667

250867

502416

Dr. Kapila

 

223430

226430

Dr. Jasvir Kanwar

 

222422

223522

Dr. M.Jamil Bali

 

226371

225371

Dr. Bagga

 

252170

235164

Dr. Satish Aggarwal

220578

226578

 

Dr. Ashok Gupta

 

242299

228933

Dr. Sarita Gulati

 

222416

 

Dhami Nursing Home

 

253561

 

St. Joseph's Hospital, Hoshiarpur

 

236492

 

Modern Hospital

 

223868

234868

Dr. Bains, Eye Specialist

 

 

221928

Lala Chunni Lal Charitable Hospital,Bajwara

 

237238

 

Dr. Rohit Chowdhary

 

222220

223434

Dr. Nageshwar

 

237238

221928

Dr. Gill, Session Chowk, HSP

 

224542

292542

Guru Gobind Singh Study Circle

Deaddiction Centre

238187

 

Hira Lab

 

255346

326622

Raj Scan Centre

 

255700